Bàn trộn kỹ thuật số Mixer DiGiCo S31

Liên hệ để báo giá

  • 48 kênh đầu vào linh hoạt
  • 16 Xe buýt Flexi Aux / Nhóm phụ
  • Xe buýt chính LR
  • Ma trận xử lý đầy đủ 10 x 8
  • 21 Bộ cân bằng động
  • Tỷ lệ mẫu 96kHz