Microphone

Micro AKG là sự tổng hợp của thiết kế công nghiệp tiên tiến hàng đầu,
thiết bị điện tử sáng tạo và âm thanh đẳng cấp thế giới.

DYNAMIC MICROPHONES

DYNAMIC MICROPHONES

DYNAMIC MICROPHONES

DYNAMIC MICROPHONES

DYNAMIC MICROPHONES

DYNAMIC MICROPHONES

DYNAMIC MICROPHONES