Bàn trộn kỹ thuật số Mixer DiGiCo SD7B

Liên hệ để báo giá

  • 253 Kênh đầu vào
  • 128 bus Aux / Sub-Group
  • Bus chính LR/LCR/LCRS/5.1
  • Ma trận xử lý đầy đủ 32 x 32
  • 253 Bộ cân bằng động
  • Tỷ lệ mẫu 48/96