Bàn trộn kỹ thuật số Mixer DiGiCo Quantum 5B

Liên hệ để báo giá

  • 256 Kênh đầu vào
  • 128 xe buýt Aux / Sub-Group
  • Bus chính LR/LCR/5.1
  • Ma trận xử lý đầy đủ 36 x 36
  • 458 Bộ cân bằng động
  • Tốc độ lấy mẫu 48/96 kHz